Poparcie stanowiska Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa wypracowanego na jej 7 posiedzeniu w dniu 18 lutego 2019 roku.

Więcej ...
Przyjęto
 • 22.02.2019 10:46:47

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Więcej ...
Przyjęto
 • 22.02.2019 10:18:21
 • Kawałko M..

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

Więcej ...
Przyjęto
 • 29.12.2018 14:25:00

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Więcej ...
Przyjęto
 • 29.12.2018 14:25:00

w sprawie przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji

Więcej ...
Przyjęto
 • 29.12.2018 14:25:00

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018 14:22:00

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018 14:22:00

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018 14:22:00

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018 14:22:00

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018 14:22:00

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018 14:22:00

w sprawie przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018 14:22:00

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018 14:22:00

w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018 14:22:00

w sprawie reasumpcji uchwały Nr XLI/271/2018 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie zdjęcia z porządku obrad III Sesji Rady Miejskiej w Tyszowcach w punkcie 8 podpunktu 6: „wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty”

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie nie podejmowania uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2019 r. na terenie Gminy Tyszowce

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00