w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018 14:22:00

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018 14:22:00

w sprawie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie przyjęcia protokołu z I Sesji Rady Miejskiej w Tyszowcach w dniu 21 listopada 2018 r.

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tyszowce

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie obowiązywania górnej stawki podatku leśnego na 2019 r. tj. 42,2356 zł za 1 ha lasu na terenie Gminy Tyszowce

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tyszowce na rok 2019

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie przyjęcia protokołu z II Sesji Rady Miejskiej w Tyszowcach w dniu 26 listopada 2018 r.

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie reasumpcji uchwały Nr XLI/271/2018 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie zdjęcia z porządku obrad III Sesji Rady Miejskiej w Tyszowcach w punkcie 8 podpunktu 6: „wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty”

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie nie podejmowania uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2019 r. na terenie Gminy Tyszowce

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018 14:21:00

w sprawie:” podpunkt 2„powołanie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych” głosowanie imienne nad kandydatem Andrzej Szachnowski

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:”podpunkt 4„powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji” głosowanie imienne nad kandydatem Paweł Mirosław Kościołko

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:”podpunkt 1 „powołania Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa”. głosowanie imienne nad kandydatem Antoni Czarnecki

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:” podpunkt 2„powołanie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych” głosowanie imienne w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00

w sprawie:”podpunkt 4„powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji” głosowanie imienne nad kandydatem Małgorzata Stepuch

Więcej ...
Przyjęto
 • 26.11.2018 14:12:00