w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tyszowcach na 2019 rok

Więcej ...
Przyjęto
 • 22.02.2019 12:33:38

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tyszowcach na rok 2019

Więcej ...
Przyjęto
 • 22.02.2019 12:31:35

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Miejskiej w Tyszowcach na 2019 rok

Więcej ...
Przyjęto
 • 22.02.2019 12:29:26

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Tyszowcach na 2019 rok

Więcej ...
Przyjęto
 • 22.02.2019 12:27:13

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2020

Więcej ...
Przyjęto
 • 22.02.2019 12:20:03

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość

Więcej ...
Przyjęto
 • Budżet i finanse
 • 22.02.2019 11:47:06

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Więcej ...
Przyjęto
 • Budżet i finanse
 • 22.02.2019 11:29:25

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Więcej ...
Przyjęto
 • Budżet i finanse
 • 22.02.2019 11:24:31

Poparcie stanowiska Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa wypracowanego na jej 7 posiedzeniu w dniu 18 lutego 2019 roku.

Więcej ...
Przyjęto
 • 22.02.2019 10:46:47

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Więcej ...
Przyjęto
 • 22.02.2019 10:18:21
 • Kawałko M..

w sprawie przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji

Więcej ...
Przyjęto
 • 29.12.2018 14:25:00

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

Więcej ...
Przyjęto
 • 29.12.2018 14:25:00

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Więcej ...
Przyjęto
 • 29.12.2018 14:25:00

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018 14:22:00

w sprawie przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018 14:22:00

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018 14:22:00

w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018 14:22:00

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018 14:22:00

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018 14:22:00

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018 14:22:00