Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tyszowce

Więcej ...
Nowy
 • 14.08.2019 10:27:40

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Tyszowce

Więcej ...
Nowy
 • 14.08.2019 10:24:44

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów

Więcej ...
Nowy
 • 14.08.2019 10:01:28

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

Więcej ...
Nowy
 • 14.08.2019 09:53:40

Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyszowce, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Więcej ...
Nowy
 • 14.08.2019 09:47:31

Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji zajęć, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli doradców zawodowych

Więcej ...
Nowy
 • 14.08.2019 09:41:24

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyszowce

Więcej ...
Nowy
 • 14.08.2019 09:29:34

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tyszowce

Więcej ...
Nowy
 • 14.08.2019 09:24:55

Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokość stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Więcej ...
Nowy
 • 14.08.2019 09:16:12

Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Więcej ...
Nowy
 • Budżet i finanse
 • 14.08.2019 09:07:24

Uchwała w sprawie w sprawie wzniesienia pomnika Butów Tyszowieckich

Więcej ...
Nowy
 • 14.08.2019 08:44:45

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Więcej ...
Nowy
 • 14.08.2019 08:16:51
 • Kawałko M..

Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za rok 2018

Więcej ...
Nowy
 • 18.06.2019 12:48:57

Przyjęcie sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018

Więcej ...
Nowy
 • 18.06.2019 12:47:37

Przyjęcie sprawozdania z działalności MOPS w roku 2018 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Więcej ...
Nowy
 • 18.06.2019 12:46:15

Wypracowanie stanowiska w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzania ideologii „LGBT" do wspólnot samorządowych.

Więcej ...
Nowy
 • 18.06.2019 12:43:25

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyszowce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Więcej ...
Nowy
 • 18.06.2019 12:38:20

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Więcej ...
Nowy
 • 18.06.2019 12:32:49

Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników

Więcej ...
Nowy
 • 18.06.2019 12:27:20

Rozpatrzenie skargi rodziców ucznia na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach

Więcej ...
Nowy
 • 18.06.2019 12:06:52