Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo