Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo