Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyszowce, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo