Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tyszowce

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo