Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokość stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo