Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za rok 2018

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo