Przyjęcie sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo