Przyjęcie sprawozdania z działalności MOPS w roku 2018 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo