Rozpatrzenie skargi rodziców ucznia na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo