Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tyszowiec z tytułu wykonania budżetu za rok 2018

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo