Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Tyszowcach

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo