w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2019 roku

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo