zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo