w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo