w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo