w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo