w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo