w sprawie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo