w sprawie reasumpcji uchwały Nr XLI/271/2018 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo