w sprawie zdjęcia z porządku obrad III Sesji Rady Miejskiej w Tyszowcach w punkcie 8 podpunktu 6: „wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty”

Ostateczny tekst uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym przez prawo