PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 4-3

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 9-1

Otwarcie obrad

Więcej ...
Zwracany w celu udokładnienia
 • 13.08.2019
 • Kawałko Marcin

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 9-2

Stwierdzenie quorum

Więcej ...
Zwracany w celu udokładnienia
 • 13.08.2019
 • Kawałko Marcin

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 9-3

Przedstawienie porządku obrad

Więcej ...
Zwracany w celu udokładnienia
 • 13.08.2019
 • Kawałko Marcin

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 9-4

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Więcej ...
Nowy
 • 13.08.2019
 • Kawałko Marcin

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 9-5

Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz o podejmowanych działaniach między sesjami

Więcej ...
Zwracany w celu udokładnienia
 • 13.08.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 9-6

Informacja Przewodniczących komisji Rady na temat pracy tych komisji między sesjami

Więcej ...
Zwracany w celu udokładnienia
 • 13.08.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 9-7

Interpelacje i zapytania radnych

Więcej ...
Zwracany w celu udokładnienia
 • 13.08.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 9-8

Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie

Więcej ...
Zwracany w celu udokładnienia
 • 13.08.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 9-8-3

Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Więcej ...
Nowy
 • Budżet i finanse
 • 13.08.2019
 • Krystyna Leja

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 9-8-1

Uchwała w sprawie w sprawie wzniesienia pomnika Butów Tyszowieckich

Więcej ...
Nowy
 • 13.08.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 9-8-4

Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokość stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Więcej ...
Nowy
 • 13.08.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 9-8-5

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tyszowce

Więcej ...
Nowy
 • 13.08.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 9-8-6

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyszowce

Więcej ...
Nowy
 • 13.08.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 9-8-7

Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji zajęć, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli doradców zawodowych

Więcej ...
Nowy
 • 13.08.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 9-8-8

Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyszowce, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Więcej ...
Nowy
 • 13.08.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 9-8-9

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

Więcej ...
Nowy
 • 13.08.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 9-8-10

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów

Więcej ...
Nowy
 • 13.08.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 9-8-11

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Tyszowce

Więcej ...
Nowy
 • 13.08.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 9-8-12

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tyszowce

Więcej ...
Nowy
 • 13.08.2019