PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 4-3

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr.

Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz o podejmowanych działaniach między sesjami.

Więcej ...
Nowy
 • 15.05.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr.

Informacja Przewodniczących komisji Rady na temat pracy tych komisji między sesjami.

Więcej ...
Nowy
 • 15.05.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 5-1

w sprawie przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji

Więcej ...
Przyjęto
 • 29.12.2018

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 5-2

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

Więcej ...
Przyjęto
 • 29.12.2018

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 5-3

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Więcej ...
Przyjęto
 • 29.12.2018

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 4-1

w sprawie przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 4-2

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 4-4

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 4-5

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 4-6

w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 4-7

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 4-8

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 4-9

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2018

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 3-1

w sprawie zdjęcia z porządku obrad III Sesji Rady Miejskiej w Tyszowcach w punkcie 8 podpunktu 6: „wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty”

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 3-2

w sprawie przyjęcia protokołu z I Sesji Rady Miejskiej w Tyszowcach w dniu 21 listopada 2018 r.

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 3-3

w sprawie przyjęcia protokołu z II Sesji Rady Miejskiej w Tyszowcach w dniu 26 listopada 2018 r.

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 3-4

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 3-5

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tyszowce na rok 2019

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 3-6

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.

Więcej ...
Przyjęto
 • 07.12.2018