PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 4-3

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Więcej ...
Przyjęto
 • 21.12.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/04

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Tyszowcach

Więcej ...
Przyjęto
 • 17.06.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/08

Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

Więcej ...
Nowy
 • 17.06.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/08/1

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Więcej ...
Nowy
 • Budżet i finanse
 • 17.06.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/08/3

Udzielenie Burmistrzowi Tyszowiec wotum zaufania

Więcej ...
Nowy
 • 17.06.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/08/2

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Więcej ...
Nowy
 • 17.06.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/08/3/a

Debata nad Raportem o stanie Gminy Tyszowce za 2018 rok

Więcej ...
Nowy
 • 17.06.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/08/3/b

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tyszowiec wotum zaufania

Więcej ...
Nowy
 • 17.06.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/08/4

Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Tyszowiec z wykonania budżetu za 2018 r.

Więcej ...
Nowy
 • Budżet i finanse
 • 17.06.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/08/4/a

Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Więcej ...
Nowy
 • 17.06.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/08/4/b

Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy

Więcej ...
Nowy
 • 17.06.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/08/4/c

Dyskusja

Więcej ...
Nowy
 • 17.06.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/08/4/d

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Tyszowiec z wykonania budżetu za rok 2018

Więcej ...
Nowy
 • 17.06.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/08/5

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Tyszowiec z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Więcej ...
Nowy
 • 17.06.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/08/5/a

Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego

Więcej ...
Nowy
 • 17.06.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/08/5/b

Przedstawienie Uchwały Nr 5/1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia przedłożonych przez Burmistrza Tyszowiec sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. oraz wniosku do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tyszowiec z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Więcej ...
Nowy
 • 17.06.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/08/5/c

Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia ¬5 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego

Więcej ...
Nowy
 • 17.06.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/08/05/d

Dyskusja

Więcej ...
Nowy
 • 17.06.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/08/6

Rozpatrzenie skargi rodziców ucznia na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach

Więcej ...
Nowy
 • 17.06.2019

PROJEKT UCHWAŁY: Nr. 8/08/7

Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników

Więcej ...
Nowy
 • 17.06.2019